Αρχική

PDF 

Η Ερευνητική Ομάδα του Καθηγητή κου Κότιου στο πλαίσιο του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά και της Επιτροπής Ερευνών δημιουργήθηκε για να τονίσει, με τις έρευνες, μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες που αναλαμβάνει για λογαριασμό Υπουργείων και δημόσιων φορέων, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και διεθνών οργανισμών, επιχειρήσεων και φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, την ενσωμάτωση, στο σχεδιασμό της Ανάπτυξης, των τριών νέων σύγχρονων απαιτήσεων:

  • κάθε αναπτυξιακή παρέμβαση πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον καταναγκασμό της ανταγωνιστικότητας
  • κάθε σχεδιασμός πρέπει να προωθεί ευρύτατες συνέργιες
  • κάθε πρόγραμμα πρέπει να εξασφαλίζει βιωσιμότητα και αποδοτικότητα.

Στα πλαίσια αυτά, η Ερευνητική Ομάδα επιδιώκει τη δημιουργική σύνθεση και αλληλεπίδραση της επιστημονικής γνώσης και της πρακτικής της εφαρμογής, για να έχει ουσιαστική συνεισφορά στην αντιμετώπιση αναπτυξιακών προβλημάτων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Στις επιμέρους επιδιώξεις περιλαμβάνονται:

  • η ενίσχυση και η υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της ερευνητικής δραστηριότητας του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
  • η αξιολόγηση αναπτυξιακών προγραμμάτων τοπικού, περιφερειακού, εθνικού και διεθνούς επιπέδου και η ανάλυση των οικονομικών δυνατοτήτων και περιορισμών (SWOT) μιας περιοχής
  • η εκπόνηση αναπτυξιακών μελετών και προγραμμάτων, η σύνταξη οικονομικών εκθέσεων, η παροχή εξειδικευμένων συμβουλών και η υποστήριξη τοπικών, εθνικών ή Ευρωπαϊκών αρχών σε θέματα που αφορούν τον σχεδιασμό αναπτυξιακών πολιτικών
  • η αξιολόγηση της βιωσιμότητας δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων και η εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων
  • η οικονομική ανάλυση του Ευρωπαϊκού χώρου σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και η παρακολούθηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων της οικονομικής ολοκλήρωσης και των διαρθρωτικών και τομεακών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καθηγητής

Άγγελος Κότιος